March 26, 2019

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden StoryHub

Definities:

Opdrachtnemer: StoryHub gevestigd te Bunschoten-Spakenburg

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die bij of via opdrachtnemer goederen bestelt en/of koopt of een opdracht aanbiedt.

Opdracht: de tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ten behoeve van het verrichten van (opdrachtnemerieke) werkzaamheden.

Algemene voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Werk: het door de opdrachtnemer vervaardigde werk.

1.            Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door StoryHub gevestigd te Bunschoten-Spakenburg verder te noemen “Opdrachtnemer”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.4  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.            Totstandkoming

2.1          Alle aanbiedingen en offertes door Opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Opdrachtnemer of door feitelijke uitvoering door Opdrachtnemer komt een overeenkomst tot stand.

Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding door de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van Opdrachtnemerieke werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt. 

2.5 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.6 Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding , komt de Overeenkomst slechts tot stand nadat de Opdrachtnemer schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking.   

3.            Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

3.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtnemer Opdrachtgever derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.7 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Opdrachtnemer, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Opdrachtnemer recht op een aanvullende vergoeding.

3.8 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

3.9 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3.10 Eventuele klachten over een door Opdrachtnemer geleverd product, dienen terstond door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld

4.            Annulering                                   

4.1 Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

4.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en de Opdrachtnemer nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft de Opdrachtnemer recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

4.3 Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de Opdrachtnemer gerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.

4.4 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

4.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

4.6 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben het recht om in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

5.            Vergoeding en betaling

5.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Opdrachtnemer eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk.

5.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

5.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

5.4 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

5.5 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.  

5.6 Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van het Werk.

5.7 Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

5.8 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

5.9 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn.

5.10 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 70,00.

5.11 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van de Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.            herziening en auteursrecht Werk           

6.1 Na levering van het Werk komt aan Opdrachtgever het eenmalig het recht toe op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend de Opdrachtnemer bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht.

6.2 Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening op straffe van verval. Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer spoedig op de hoogte van de gewenste herziening.

6.3 Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt de Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan spoedig op de hoogte onder vermelding van de aanvullende  vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het Werk.  Na schriftelijke  acceptatie van de aanvullende vergoeding wordt het Werk herzien.

6.4 Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van de Opdrachtnemer duidelijk te vermelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5 Voor iedere inbreuk op de aan de Opdrachtnemer toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

7.            Aansprakelijkheid

7.1         De Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Opdrachtnemer, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verbandhoudend met de Overeenkomst.

7.2         De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

7.3         Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Opdrachtnemer gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien de Opdrachtnemer niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.

7.4         Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever betreffende de inhoud van het Werk, anders dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens de  Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Opdrachtnemer en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten.

8.            Recht

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.